2010. június 2., szerda

Magyar-olasz szótár | Mérleg kifejezések

magyar-olasz szótár | mérleg kifejezések


Az éves beszámoló
mérlegből,
eredménykimutatásból és
kiegészítő mellékletből
áll. E dokumentumok egységet alkotnak. Ez a
bejegyzés az egyszerűsített éves
beszámoló MÉRLEGÉVEL
kapcsolatos magyar-olasz szótárként
használható.
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG kifejezései
Sorszám A tétel megnevezése Denominazione della voce
1 A. Befektetett
eszközök(2. + 3. + 4. sorok)
A.  Immobilizzazioni
(righe 2. + 3. + 4.)
2 I. Immateriális javak I. Beni immateriali
3 II. Tárgyi eszközök II. Immobilizzazioni tecniche
4 III. Befektetett
pénzügyi eszközök
III. Immobilizzazioni finanziarie
5 B. Forgóeszközök
(6. + 7. + 8. + 9. sorok)
B. Attivo circolante
(righe 6. + 7. + 8. + 9.)
6 I. Készletek I. Scorte
7 II. Követelesek II. Crediti
8 III. Értékpapírok III. Valori mobiliari
9 IV. Pénzeszközök IV. Disponibilità
finanziaria
10 C. Aktív időbeli
elhatárolások
C. Ratei e risconti attivi
11 Eszközök összesen
(1. + 5. + 10. sorok)
Totale immobilizzazioni
(righe 1. + 5. + 10.)
12 D. Saját tőke
(13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19. sorok)
D.Patrimonio netto
(righe 13. + 14. + 15. + 16. + 17. + 18. + 19.)
13 I. Jegyzett tőke I. Capitale versato
14 II. Jegyzett, de még be
nem fizetett tőke
II. Capitale sottoscritto, ma
non  versato
15 III. Tőketartalék III. Riserva di capitale
16 IV. Eredménytartalék IV.  Riserva di utili
17 V. Lekötött tartalék V. Riserva  vincolata
18 VI. Értékelési tartalék VI. Riserva di rivalutazione
19 VII. Mérleg szerinti
eredmény
VII. Utile (perdite) di esercizio
20 E. Céltartalék E. Accantonamenti per rischi ed oneri
21 F. Kötelezettségek
(22. + 23. + 24. sorok)
F. Debiti
(righe 22. + 23. + 24.)
22 I. Hátrasorolt kötelezettségek I. Debiti riclassificati
23 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Debiti a lungo termine
24 III. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Debiti a breve termine
25 G. Passzív időbeli elhatárolás G. Ratei e risconti passivi
26 Források összesen
(12. + 20. + 21. + 25. sorok)
Passivo
(righe 12. + 20. + 21. + 25.)